Disclaimer

De informatie op deze website en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: “de website”) wordt door FacepaintStuff (hierna te noemen: “FacepaintStuff”), gevestigd te Halfweg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34249422, aangeboden als een vorm van dienstverlening aan haar leden en de bezoekers van de website.

FacepaintStuff neemt de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de inhoud van de website. FacepaintStuff kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. FacepaintStuff kan evenmin garanderen dat het gebruik van informatie op de website geschikt is voor specifieke doeleinden of leidt tot de juiste resultaten.

De op deze website verstrekte informatie dient nimmer te worden beschouwd als een raadgevend en/of dwingend advies. FacepaintStuff garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op de website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van de website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de website verkregen informatie. FacepaintStuff kan de informatie op deze website op elk moment wijzigen.

FacepaintStuff is echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. FacepaintStuff kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op haar website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. De website van FacepaintStuff bevat een aantal hyperlinks op de website die door derden worden onderhouden. FacepaintStuff heeft hierover geen zeggenschap.

FacepaintStuff kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FacepaintStuff is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Contact

CONTACT INFORMATIE

Telefoon: 06 – 17 19 61 63
E-mail: info@facepaintstuff.nl
Website: facepaintstuff.nl
Webshop: facepaintstuff.com

Verbind

SOCIAL MEDIA

Bezoek

ADRES

FacepaintStuff Studio
(alleen op afspraak)
Meer en Vaart 368B
1068 LH Amsterdam